Hogedrukreiniging

Gegevens

 

>>>>>>>>>> www.osmocleanhpc.be <<<<<<<<<<

Algemene voorwaarden.

Gegevens

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Lani CommV

1. Alle hierna volgende bepalingen samen vormen ten aanzien van de opdrachtgever de algemene voorwaarden van toepassing op enerzijds alle offertes van, bestellingen ten aanzien van, overeenkomsten met, en aan -of afrekeningen, facturen en schuldvorderingen vanwege, en anderzijds alle werken, verkopen, leveringen en dienstverleningen door Lani CommV, met zetel te 9031 Drongen, Rondehuisjesdreef 12, en met ondernemingsnummer BE 0760 787 133 [hierna 'Lani' geheten], ook wanneer Lani verandert in of van vennootschapsnaam, -vorm, of -structuur, maatschappelijke zetel, eigenaar, … .

Met ‘opdrachtgever’ wordt in de voormelde en hierna volgende bepalingen bedoeld, elke natuurlijke, ook particuliere, en/of rechtspersoon die Lani mondeling of schriftelijk opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van werken, tot leveringen en/of tot dienstverleningen, alsook elke natuurlijke, ook particuliere, en/of rechtspersoon die van Lani goederen wenst aan te kopen, aankoopt of aangekocht heeft.

2. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, geschieden Lani's werken, verkopen, leveringen en dienstverleningen steeds onder de algemene voorwaarden hiervoor en hierna bepaald. Zij maken integraal deel uit van alle offertes van, bestellingen ten aanzien van, overeenkomsten met en aan -of afrekeningen, facturen en schuldvorderingen vanwege Lani. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene of andere voorwaarden voorkomend op eender welk document uitgaande van de opdrachtgever. Een afwijking of wijziging van Lani's algemene voorwaarden kan slechts aan Lani tegengeworpen worden indien Lani er voorafgaand en schriftelijk zijn instemming mee betuigd heeft. Dergelijke afwijking of wijziging zal bovendien slechts eenmalig gelden.

3.a) De overeenkomst komt pas tot stand hetzij na schriftelijke aanvaarding [hetzij op papier, hetzij digitaal, hetzij elektronisch] door Lani van de bestelling of opdracht van de opdrachtgever, hetzij vanaf of nadat Lani met de uitvoering van de bestelling of opdracht is begonnen.

b) Lani behoudt zich het recht voor betaling door de opdrachtgever binnen een door Lani bepaalde termijn van een door Lani bepaald voorschot en/of andersoortige waarborg te eisen alvorens de werken, verkopen, leveringen en/of dienstverleningen aan te vangen, en behoudt zich het recht voor om, indien dit voorschot of die waarborg ontijdig en/of onvolledig of niet wordt betaald, de bestelling, opdracht en overeenkomst voor onbestaande te beschouwen en eventuele intussen gemaakte kosten te verhalen op de opdrachtgever.

4. Lani's verbintenissen omvatten enkel die prestaties en leveringen, die uitdrukkelijk in de offertes van, bestellingen ten aanzien van, overeenkomsten met, en aan -of afrekeningen, facturen en schuldvorderingen vanwege Lani vermeld worden. Bijkomende wensen van Lani's opdrachtgever, onvoorziene omstandigheden, bijkomende moeilijkheden, meerwerken, kortom al hetgeen niet uitdrukkelijk vermeld is in de offertes van, bestellingen ten aanzien van, overeenkomsten met, en aan -of afrekeningen, facturen en schuldvorderingen vanwege Lani, is niet in Lani's prijs inbegrepen. Alle veranderingen aan de bestelling, van welke aard ook, kunnen oorzaak zijn van prijsverhoging of verlenging van leveringsdata en uitvoeringstermijnen.

5.a) Lani's verbintenissen ten aanzien van de opdrachtgever zijn nooit resultaatsverbintenissen maar zijn enkel middelenverbintenissen.

b) Lani.'s verbintenissen ten aanzien van de opdrachtgever zijn steeds onder het voorbehoud van voorradigheid van grondstoffen, halfafgewerkte producten en overige producten. Lani behoudt zich het recht voor om eenzijdig en op eender welk ogenblik, producten uit voorraad of aanbod terug te trekken, waarbij Lani de door de opdrachtgever reeds betaalde gelden, voor zover die betrekking hebben op het gedeelte van de verbintenissen dat door Lani niet werd uitgevoerd, binnen de 15 kalenderdagen, zonder intrest noch schadevergoeding noch enige andere aanvullende vergoeding, algeheel bevrijdend terugstort op het van de opdrachtgever aan Lani gekende bankrekeningnummer.

6. Lani's offertes ten aanzien van de opdrachtgever zijn slechts geldig voor de totaliteit en zijn ondeelbaar. Voor een gedeeltelijke bestelling worden de eenheidsprijzen herzien.

7. Elke overeenkomst met, en elke bestelling, elk aanbod en/of aanvaarding door de opdrachtgever bindt de partijen onherroepelijk.

a) In geval van annulering door de opdrachtgever om welke reden ook, heeft Lani ten aanzien van de opdrachtgever het recht op een schadevergoeding waarvan het minimum wordt vastgesteld op 20% van de prijs (BTW exclusief), het meer gevorderde door Lani te bewijzen. Deze vergoeding is de tegenprestatie voor het kunnen uitoefenen door de opdrachtgever van de mogelijkheid zich door betaling van een als volkomen redelijk ervaren vergoeding, algeheel en definitief van de verbintenis opzichtens Lani te ontdoen.

b) Bij annulering door Lani om welke reden ook doch behoudens in de gevallen van de artikelen 5.b), 8 en 15 van deze algemene voorwaarden, heeft de opdrachtgever ten aanzien van Lani het recht op een schadevergoeding waarvan het minimum wordt vastgesteld op 20% van de prijs (BTW exclusief), het meer gevorderde door hem te bewijzen. Deze vergoeding is de tegenprestatie voor het kunnen uitoefenen door Lani van de mogelijkheid zich door betaling van een als volkomen redelijk ervaren vergoeding, algeheel en definitief van de verbintenis opzichtens de opdrachtgever te ontdoen.

8. Lani kan ten aanzien van de opdrachtgever de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, kennelijk onvermogen, schuldbemiddeling, of collectieve schuldenregeling of om het even welke wijziging van de juridische toestand van de opdrachtgever. Alsdan is Lani ten aanzien van de opdrachtgever geen enkele schadevergoeding verschuldigd. Artikel 7.a) van deze voorwaarden wordt in dat geval automatisch van toepassing.

9.a) De door Lani opgegeven leveringsdata en uitvoeringstermijnen worden in werkdagen uitgedrukt, zijn alleen ten indicatieve titel gegeven en kunnen door de opdrachtgever nooit als bindend beschouwd worden. In geen geval kan laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk, aanleiding geven tot schadevergoeding ter Lani's laste of ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever.

b) Enkel in geval van werkelijk onredelijke laattijdigheid in levering of uitvoering door Lani en mits die werkelijk onredelijke laattijdigheid uitsluitend aan Lani te wijten is,

- is Lani van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten aanzien van de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd. Deze vergoeding beloopt 10% van de totale prijs exclusief BTW van de bestelling van de opdrachtgever;

- is, tenzij met de opdrachtgever een regeling van betaling met voorschotten is afgesproken, de opdrachtgever gerechtigd om de uitvoering op te schorten van zijn plicht tot betaling zij het van enkel de werken, verkopen, leveringen en dienstverleningen die door Lani werkelijk onredelijk laattijdig zijn geleverd of uitgevoerd.

c) In geval een levering aan of werk bij de opdrachtgever foutief gebeurt ten gevolge van een door de opdrachtgever foutief opgegeven adres of een door de opdrachtgever niet gemelde adreswijziging, zijn alle ongemakken, verzend-, vracht-, leverings-, porto- en andere kosten, schades, ..., daaruit voortvloeiend, uitsluitend ten laste van de opdrachtgever.

10.a) In geval van loutere verkoop door Lani van goederen aan de opdrachtgever, worden de goederen verondersteld in Lani's magazijnen te zijn in ontvangst genomen en aanvaard door de opdrachtgever. Zij reizen uitsluitend op risico van de opdrachtgever, zelfs in geval van franco verzending. Lani is gerechtigd op een forfaitaire vergoeding van €5,00 per dag dat de goederen door Lani worden bewaard, in afwachting van afhaling door of levering aan de opdrachtgever.

b) Het feit dat ingevolge artikel 10 van deze algemene voorwaarden alle risico’s voor de opdrachtgever zijn, doet geen afbreuk aan (de toepassing van) het eigendomsvoorbehoud uit artikel 29 van deze algemene voorwaarden.

11. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn ten aanzien van de opdrachtgever Lani's prijzen vermeld in papieren, digitale of andere catalogi, prijslijsten, offertes, overeenkomsten, … uitgedrukt in euro en exclusief BTW.

12.a) De prijs wordt vermeerderd met alle belastingen en taksen door om het even welke overheid geheven of te heffen, zoals ze van toepassing zijn op de dag van levering en/of uitvoering van het werk en/of verkoop. Eventuele wijzigingen in het taxatieregime nadat de overeenkomst werd gesloten worden aangerekend conform de wetgeving ter zake.

b) De prijs wordt vermeerderd met eventuele verzend-, vracht-, leverings -en portokosten, die voor het Belgisch grondgebied overal gelijk zijn.

c) Lani behoudt zich het recht voor eender welke prijs alsnog aan te passen indien een door Lani's leveranciers of door een overheid doorgevoerde prijswijziging of een andere objectieve omstandigheid daartoe aanleiding kan geven. In dat geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de aan -of afrekening of de factuur.

13. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Lani op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

14. Lani behoudt zich het recht voor om de werken geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door onderaannemers.

15.Overmacht: elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van Lani's verplichtingen of waardoor Lani gedwongen wordt het werk tijdelijk of definitief stop te zetten, wordt beschouwd als een geval van overmacht. De tijdelijke onderbreking van de werken wegens overmacht brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding een verlenging van de oorspronkelijk bepaalde uitvoeringstermijn met zich mee, en wel met een periode gelijk aan de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijdspanne die normalerwijze noodzakelijk is om het werk weer op gang te brengen. Dezelfde regeling geldt in geval van productieonderbrekingen, moeilijkheden in aanvoer van of tekort aan grondstoffen, werkkrachten, of nutsvoorzieningen, transportproblemen, werkonderbrekingen, collectieve arbeidsgeschillen, staking en lock-out, ... .

16. Alle klachten in hoofde van de opdrachtgever betreffende de uitgevoerde werken en leveringen, uitgezonderd verborgen gebreken, zijn alleen tijdig indien zij door de opdrachtgever ten aanzien van Lani schriftelijk gemeld worden bij aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen na levering van de goederen en/of uitvoering van de werken, met een duidelijke omschrijving van de gebreken, dit alles op straffe van verval. Conventioneel worden vermoedens en getuigen(verklaringen) uit het bewijsrecht gesloten.

17.Voor verborgen gebreken vangt dezelfde termijn van acht kalenderdagen, als bedoeld in artikel 16, aan vanaf de dag waarop het gebrek ter kennis kwam van de opdrachtgever of vanaf de kalenderdag wanneer hij er kennis van had dienen te nemen. Ter zake wordt conventioneel bepaald dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek drie maanden bedraagt vanaf de datum van de levering en/of de uitvoering van de werken. Lani's kennis inzake verborgen gebreken wordt nooit vermoed, maar moet worden bewezen, waarbij conventioneel van het bewijsrecht vermoedens en getuigen(verklaringen) worden uitgesloten.

18. Lani's vrijwaringverplichtingen met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekken zich niet verder dan deze van Lani's leveranciers, en zijn bovendien onderworpen aan dezelfde beperkingen die deze leveranciers in hun algemene voorwaarden voorzien. Lani's aansprakelijkheid kan nooit verder strekken dan de loutere vervanging, zonder dat van Lani een bijkomende schadevergoeding kan geëist worden. Steeds kan Lani, op integrale en exclusieve kost van de opdrachtgever, het terugzenden van gebrekkige goederen eisen, vermits Lani zich het recht voorbehoudt deze te vervangen of op Lani's kosten te herstellen. Lani's aansprakelijkheid vervalt indien de door Lani geleverde materialen of werken, worden blootgesteld aan abnormale of buitengewone aanwending, -belasting en –slijtage; indien de opdrachtgever of welke derde anders dan een aangestelde van Lani ook, herstellingen of wijzigingen aanbrengt; ingeval van een verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de materialen of ingeval van vorst- of vochtschade.

19. Aanspraken op vrijwaring wegens verborgen gebreken kunnen door de opdrachtgever niet worden ingeroepen om zijn verbintenissen tot betaling uit te stellen of op te schorten.

20. De door de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde overdracht van risico’s vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken en/of de levering van de goederen vordert.

21. Onder geen enkel beding is Lani ten aanzien van de opdrachtgever vergoeding verschuldigd voor financiële en commerciële verliezen, verhoging van de algemene onkosten, verstoring van planning, verlies van verhoopte winst en wegvallen van potentieel cliënteel in hoofde van de opdrachtgever.

22. Alle klachten in hoofde van de opdrachtgever betreffende een aan -of afrekening of factuur dienen op straffe van verval binnen de acht kalenderdagen na de datum van aan -of afrekening of factuur ten aanzien van Lani te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven zonder dat het nummer van de factuur of aan -of afrekening mogen worden vergeten te worden vermeld.

23. De voorbehoudloze betaling door de opdrachtgever van een gedeelte van een aangerekend of gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de volledige aan -of afrekening of factuur in hoofde van de opdrachtgever.

24. De opdrachtgever kan ten aanzien van Lani geen betalingen of gedeelten van betalingen inhouden ten titel van waarborg.

25. a) Lani zendt zijn aan- of afrekeningen en facturen hetzij naar het door de opdrachtgever opgegeven mailadres, hetzij per gewone post naar het door de opdrachtgever opgegeven adres.

b) Alle aan -of afrekeningen en facturen zijn betaalbaar op de zetel van Lani, netto zonder korting, contant, en uitsluitend middels overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de aan- of afrekening of factuur door Lani aan de opdrachtgever toegestuurd.

c) Bewijs van verzending van aan -of afrekening of factuur blijkt voldoende uit hetzij bewijs van verzending van de aan- of afrekening of factuur door Lani per mail, hetzij de opname door Lani van de aan -of afrekening of factuur in het boek uitgaande facturen of in de BTW-aangifte.

26. Bij elke laattijdige of achterstallige betaling door de opdrachtgever, door welke oorzaak ook, zal de opdrachtgever ten aanzien van Lani, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, op het schuldig gebleven saldo een verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk 12 procent per jaar tot en met de datum van integrale betaling.

27. Bovenop de intrest bedoeld in artikel 26 wordt, zelfs in geval van toekenning door Lani van termijnen van respijt, bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling door de opdrachtgever van de schuld op de vervaldag, na vergeefse ingebrekestelling door Lani, bij wijze van conventioneel schadebeding het door de opdrachtgever verschuldigde saldo verhoogd met

- enerzijds, als forfaitaire vergoeding ten titel buitengerechtelijke administratie –en interne invorderingskosten ten gevolge van de betalingsachterstand in hoofde van de opdrachtgever, 12% van het bedrag van de aan -of afrekening of factuur met een minimum van €125,00;

- anderzijds een nader te begroten vergoeding ten titel van buitengerechtelijke kosten voor invordering door een incassobureau en/of een advocatenkantoor ten gevolge van de betalingsachterstand in hoofde van de opdrachtgever.

28. Bij niet-tijdige betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, behoudt Lani zich ten aanzien van de opdrachtgever het recht voor hetzij zijn verdere werkzaamheden voor het geheel of voor het nog uit te voeren gedeelte op te schorten tot volledige betaling van de nog openstaande bedragen, hetzij de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen, meer intresten en schadevergoedingen zoals onder de artikelen 7.a), 26 en 27 van deze voorwaarden bedongen. Alsdan worden ook alle openstaande aan -of afrekeningen en/of facturen onmiddellijk opeisbaar.

29. Zolang Lani niet integraal werd betaald door de opdrachtgever, blijven de door Lani geleverde goederen uitsluitend Lani.'s eigendom, dat wil zeggen uitgestelde eigendomsoverdracht, ook ten aanzien van derden en zeker in het geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, kennelijk onvermogen, schuldbemiddeling, of collectieve schuldenregeling van de opdrachtgever, principe dat pas wordt opgeheven door voldoening van alles wat Lani toekomt. Lani is ook hier gerechtigd op een forfaitaire vergoeding van €5,00 per dag dat de goederen door Lani worden bewaard, in afwachting van afhaling door of levering aan de opdrachtgever.

30. De bedragen die de opdrachtgever aan Lani verschuldigd is, kunnen, behoudens schriftelijke akkoord van Lani's wege, op geen enkele wijze gecompenseerd worden met om het even welke bedragen waarop de opdrachtgever meent aanspraak te kunnen maken tegenover Lani. Evenmin kunnen dergelijke aanspraken van de opdrachtgever door hem ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling tegenover Lani uit te stellen of op te schorten.

31. Wordt ten aanzien van de opdrachtgever betaling van het door hem verschuldigde in schijven toegestaan door Lani, dan wordt het openstaand saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling ineens opeisbaar lastens de opdrachtgever, vermeerderd met rente en schadebeding als bepaald in de artikelen 26 en 27 van deze algemene voorwaarden, bij niet of niet tijdige betaling van een der schijven.

32. Het aanvaarden door Lani van een wisselbrief heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg, zodat de huidige algemene voorwaarden integraal van toepassing blijven. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de opdrachtgever.

33. Niet-geïncorporeerde goederen blijven Lani's eigendom zolang de aan -of afrekening of factuur met betrekking tot deze goederen niet werd betaald.

34. De opdrachtgever erkent vóór plaatsing van zijn bestelling bij of opdracht aan Lani kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen, en erkent een identiek exemplaar van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, integraal te hebben gelezen, begrepen, en goedgekeurd.

35. a) Eventuele ongeldigheid van een clausule of een deel ervan, laat de andere clausules/delen onverkort bestaan.

b) Iedere ongeldige, onwettige en/of onuitvoerbare bepaling van deze algemene voorwaarden zal bij onderlinge overeenkomst tussen de partijen vervangen worden door een geldige, wettige en uitvoerbare clausule die het best de bedoeling en inhoud van de ongeldige, onwettige en/of onuitvoerbare clausule weergeeft en bovendien past in de algemene doelstellingen en beperkingen van deze algemene voorwaarden.

36. In geval van eender welke betwisting met betrekking tot offertes, bestelling, overeenkomst, aan -of afrekening, factuur, werk, verkoop, levering, dienst en/of deze algemene voorwaarden,

- die niet in der minne kan geregeld worden, is alleen de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de maatschappelijke zetel van Lani gevestigd is, bevoegd om eventuele geschillen te beslechten. Deze territoriale bevoegdheidsregeling geldt evenzeer in het geval van een procedure in kortgeding.

- is uitsluitend het Belgische materiële en procesrecht van toepassing

Hoe

Gegevens

OsmoClean gebruikt enkel osmosewater om de zonnepanelen te reinigen.

Door osmosewater te gebruiken moeten we geen chemicaliën of schoonmaakproducten toevoegen aan het water, de reiniging is daarom ook niet belastend voor het milieu.

 

Osmosewater heeft op zich een aantal unieke eigenschappen:

- het water filter de bevuiling uit het oppervlak

- het water laat een streeploos oppervlak achter

- het water is 100% natuurvriendelijk, en dus niet belatsend voor het milieu

  

Met behulp van een telescopische steel kunnen we vaak van op de grond de panelen reinigen.

Zo kunnen we het gebruik van ladders tot het minimum beperken.

Op die manier kunnen we uiterst veilig en efficient de panelen reinigen.

 

Foto's

Gegevens

Traditionele glasbewassing

 

Telescopische glasbewassing mbv osmosewater

 

Reinigen van terrassen


 

Reinigen van zonnepanelen

 

Reinigen van verandas

 

Reinigen van kornissen

 Uitkuisen van dakgoten

Ontmossen van daken


 

Verwijderen van groene aanslag (fietsenstalling)

 


Industrieel

Duivenwering

 

 

Voordelen

 

Wat zijn nu de voordelen van uw zonnepanelen op regelmatige basis te laten reinigen door OsmoClean?

 

  • Hou het rendement optimaal en geniet van een maximale opbrengst het hele jaar door
  • De levensduur van de panelen word aanzienlijk verlengd

  • Voorkom schade aan de panelen

  • Er word een visuele controle uitgevoerd bij elke reiniging, zo weet u zeker dat er geen panelen beschadigd zijn

  • U hoeft zelf geen risico te lopen door op het dak van uw woning te kruipen om de panelen te reinigen
  • OsmoClean kan door het gebruik van moderne methodes zijn diensten aanbieden aan een gunstige prijs. Bovendien betaalt u voor de reiniging slechts 6% btw.
  • Voor bedrijven is de reiniging fiscaal aftrekbaar.

    Hoe gaan we te werk ?